Política de Privadesa

I.INFORMACIÓ GENERAL

A continuació, es faciliten les dades d’informació general següents d’aquesta web:

La titularitat d’aquesta web,https://chicagoandorra.com/ (d’ara endavant, la web), l’ostenta la societat mercantil andorrana “Ondarra, SL” (d’ara endavant, el Titular de la Web); domiciliada a Escaldes-Engordany, al carrer Isabelle Sandy, 8, Baixos; i amb número de Registre Tributari (NRT) L-715221-E.

Email : gerencia@chicagoandorra.com

Telèfon: +376 812323

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Objecte de les condicions: la web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització de la web. Als efectes de les presents condicions s’entendrà com a web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació (d’ara endavant, els continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau s’ofereix als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

El titular de la web es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web i dels continguts i serveis que en aquesta poguessin estar incorporats. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment el titular de la web pot interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren a la Web o accedir-hi.

A més del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrades pel proveïdor d’accés, i que hagi contractat l’usuari, alguns dels continguts o serveis oferts pel titular del web a través del web es poden trobar subjectes a la contractació prèvia del contingut o servei. En aquest cas, regeixen les condicions generals que s’especifiquen més endavant.

La utilització d’alguns dels continguts o serveis de la web es poden fer mitjançant subscripció o registre previ de l’usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del web confereixen la condició d’usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel web, totes les condicions establertes aquí, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’usuari llegir-les cada cop que es visiti la web.

El web proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte de la web. Aquesta responsabilitat s’entendrà a:

 • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes pel titular de la web sense que sigui contrari a allò exposat en aquestes condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o qualsevol altra forma que pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis oferts pel titular de la web. En tot cas, l’usuari notificarà de forma immediata al titular de la web sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, així com el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a cancel·lar-la immediatament.

El titular de la web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra l’ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no siguin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular de la web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El simple accés a la web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre el titular de la web i lusuari.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ PER LA WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El titular de la web no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat de la web, ni dels continguts o serveis, i farà tot el possible pel bon funcionament d’aquesta web, però no se’n responsabilitza ni garanteix que l’accés a la web pugui ser interromput o que estigui lliure derror.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut al qual pugui accedir a través del web estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari. En cap cas serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgissin per l’accés, navegació i ús de la web, incloent-hi, però no limitant-se, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

El titular de la web tampoc no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per l’ús inadequat de la web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, faltes o defectes de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El titular del web es compromet a adoptar mesures tècniques i organitzatives necessàries segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa andorrana i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Reglament aplicable de la Llei 29/2021 i del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través del web és la societat mercantil andorrana “Ondarra, SL” (d’ara endavant, el Titular de la Web); domiciliada a Escaldes-Engordany, al carrer Isabelle Sandy, 8, Baixos; i amb número de Registre Tributari (NRT) L-715221-E.

Email : gerencia@chicagoandorra.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que disposa el RGPD i la llei andorrana qualificada de protecció de dades personals, us informem que les dades personals recollides pel titular de la web mitjançant els formularis oferts a la web quedaran incorporats i seran tractats als nostres fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el titular de la web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableix als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, de conformitat amb allò previst a l’RGPD ia la llei andorrana, excepte que sigui d’aplicació l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractaments dutes a terme i la resta de les circumstàncies establertes a l’RGPD.

Principis aplicats al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari se sotmetrà, en funció del seu lloc de residència, als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD o dels principis recollits a la llei andorrana qualificada de protecció de dades personals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de lusuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legitimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries amb relació a les finalitats per les quals siguin tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació de les condicions de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per a les finalitats del tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que en garanteixin la seguretat i la confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable dassegurar que els principis anteriors es compleixin.

Categories de dades personals

Les categories de dades personals que es tracten a la web són únicament dades identificatives. En cap cas no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. El titular de la web es compromet a recopilar el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà lús de la web.

En les ocasions en què l’usuari tingui o pugui facilitar les seves dades a través dels formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del web, se us informarà en cas que el compliment d’algun d’ells sigui obligatori pel fet que aquests siguin imprescindibles pel correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades pel titular de la web amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableix als formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb la finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social del titular del web, així com per a l’extracció, l’emmagatzematge de dades i l’estudi de màrqueting per adequar el contingut ofert a l’usuari , així com per millorar la qualitat, funcionament i navegació per la web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o els usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del tractament i, en tot cas, fins que l’usuari sol·licite la supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals s’informarà l’usuari sobre el període durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període.

Secret i seguretat de les dades personals

El titular de la web es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que s’eviti la destrucció, la pèrdua o l’alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer) que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

Això no obstant, pel fet que el titular de la web no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari, en cas de que succeeixi i sense dilació indeguda, una violació de la seguretat de les seves dades personals que sigui probable que comporti un risc per al dret i les llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, el qual es compromet a informar ia garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i col·laboradors.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’usuari, en funció del seu lloc de residència, podrà exercir davant del responsable del tractament els següents drets reconeguts a l’RGPD o aquells reconeguts a la llei andorrana qualificada de protecció de dades personals:

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir confirmació de si el titular de la web està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les dades personals concretes de caràcter personal i del tractament que el titular de la web web hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’altres, de la informació disponible sobre l’origen de les dades esmentades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’usuari a què es modifiquin les dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió: és el dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides i tractades; l’usuari hagi retirat el consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu il·legitim per continuar amb aquest; les dades personals que hagin estat tractades de manera il·lícita; o les dades personals que s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, hauran d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret de l’usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L’usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però lusuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan lusuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmet directament les dades a l’altre responsable.
 • Dret d’oposició: és dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades personals o se’n cessi el tractament per part del titular de la web.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: és dret de l’usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa l’elaboració de perfils existents excepte que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així mateix, l’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita adreçada al responsable del tractament específicament:

 • Nom i cognoms de l’usuari i fotocòpia del document d’identitat. En els casos que s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del document didentitat podrà ser substituït per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vulgui accedir.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i la resta dels documents adjunts podran enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça:

Carrer Isabelle Sandy, 8

AD700 Escaldes-Engordany

Andorra

Email : gerencia@chicagoandorra.com

Enllaços a webs de tercers

El web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers. Els titulars d’aquestes webs disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i ells mateixos seran, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies practiques de privadesa.

Acceptació i canvis en aquesta política de privadesa

Cal que l’usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui accedir-hi a la forma, durant els terminis i per les finalitats indicades. L’ús del web implicarà l’acceptació de la política de privadesa d’aquesta.

El titular de la web es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta política de privadesa seran notificats de manera explícita a l’usuari.

V. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el web posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com entre d’altres, links, banners o botons), directoris i motors de cerca que permetin als usuaris accedir a webs propietat i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca a la web té per objectiu facilitar als usuaris la cerca i l’accés a la informació disponible a internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per visitar-los.

El titular de la web no ofereix ni comercialitza pel o per mitjà de tercers els serveis disponibles en aquests llocs enllaçats, sinó que, únicament fa referència als serveis de l’entitat amb què col·labora en exclusiva, no exposant el seu enllaç a la web .

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validació o legalitat de webs alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços.

El titular de la web en cap cas revisés o controlés el contingut d’altres webs, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

El titular de la web no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis de les webs no gestionades per aquest i que siguin enllaçades a aquesta web.

L’usuari o tercer que faci un hiperenllaç des d’una pàgina web diferent d’aquesta web haurà de saber que:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels continguts i/o serveis de la web sense autorització expressa del titular de la web.
 • No es permet cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web, ni sobre els continguts i/o serveis.
 • A excepció de l’hipervincle, el web en què s’estableixi aquest hipervincle no contindrà cap element d’aquest web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic andorrà, excepte autorització expressa del titular del web.

VI. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular de la web és per si mateix titular únic de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari , textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic d’Andorra.

Tots els drets queden reservats.

Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització del titular del web .

En cas que l’usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts del web suposin una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament al titular del web a través de les dades de contacte de l’apartat INFORMACIÓ GENERAL daquest Avís Legal i Condicions Generals dÚs.

VII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El titular del web es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda de la web i dels continguts, o per incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el titular de la web es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori d’Andorra. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/oa laplicació daquestes condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret. La jurisdicció competent és l’andorrana amb excepció d’allò que disposi l’imperi de la llei per a matèries específiques.