Avís legal

De conformitat amb la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de juliol del 2012, així com la Llei 20/2014, del 16 d’octubre. Reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, posem en el seu coneixement la informació següent:

1- Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit a aquest lloc web de titularitat de ONDARRA, SL (d’ara endavant, “ONDARRA”) domiciliada a Escaldes-Engordany, al carrer Isabelle Sandy, 8, Baixos; i amb número de Registre Tributari (NRT) L-715221-E.

Email:  gerencia@chicagoandorra.com

Telèfon +376 812323

El domini d’Internet  https://chicagoandorra.com/  , que permet accedir a aquest lloc web, és propietat de ONDARRA.

La finalitat d’aquest lloc és ser una carta de presentació del restaurant Chicago Sports Bar & Grill, on el visitant del lloc web es podrà informar de la carta que ofereix el restaurant, accedir al servei a domicili dels productes oferts, reservar taula i/o obtenir informació dels esdeveniments.

2- Acceptació dels termes i condicions dús daquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i   cookies   també es troben a la seva disposició en aquest lloc web ( successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tot i això, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3- Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

ONDARRA es reserva la facultat d’efectuar, sense avís previ, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, ONDARRA recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

4- Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

4.1. Definició del terme «continguts»

El terme «continguts» fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, vídeos, fotografies i textos que es mostren.

4.2. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat d’ONDARRA o de tercers que li han atorgat les llicències o autoritzacions pertinents. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre d’altres, la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), llevat que ONDARRA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques que els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a aquest efecte.

Per tant, ONDARRA es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en qualsevol cas, ONDARRA es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ONDARRA mitjançant l’adreça de correu electrònic gerencia@chicagoandorra.com  , per tal que ONDARRA pugui analitzar i valorar el supòsit que es tracti.

5- Dret d’exclusió

ONDARRA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense avís previ i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions. Aquesta facultat d’ONDARRA és sense perjudici de les eventuals accions legals que es pugui iniciar en contra dels usuaris.

6- Responsabilitat

6.1. Conductes dels usuaris d’aquest lloc web

ONDARRA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

6.2. Altres

ONDARRA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errors deguts a servidors oa tercers intermediaris o proveïdors.

ONDARRA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements que escapin del control.

ONDARRA no exerceix cap control sobre els serveis, continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pot accedir mitjançant aquest lloc web ( com Facebook, Twitter, Youtube i similars). Per tant, ONDARRA no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús tret que, quant a continguts, ONDARRA tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ONDARRA mitjançant l’adreça de correu electrònic gerencia@chicagoandorra.com  , per tal que ONDARRA pugui analitzar i valorar el supòsit que es tracti.

7- Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers en aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per ONDARRA.

Tot i això, ONDARRA prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

8- Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, d’acord amb el dret, els pogués correspondre.

Això és sens perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.